- Annonse -

Å arbeide med dyr og fruktbar jord for å produsere mat er for de fleste forbundet med stolthet og trivsel.

Av: Haavard Elstrand, miljø- og landbruksdirektør, Statsforvalteren Innlandet

Inger Torun Klosbøle, fylkespolitiker og leder av Partnerskap landbruk Innlandet

Elisabeth Gjems, leder Innlandet bondelag

Grim Jardar Aasgård, leder Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Svein Løken, leder Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Anne Kristine Rossebø, regionsjef Norsk Landbruksrådgiving SA, Innlandet

Trond Løkling, organisasjonspsykolog NTNU og faglig samarbeidspartner Bondens nettverk

 

Sammenliknet med andre land, har norske bønder veldig god helse. Likevel er det ikke alt som er bra. Uforutsigbare værforhold og stram økonomi i tillegg til mye jobb, lite fritid og få kolleger kan føre til at mange bønder får problemer med den psykiske helsen.

Det er ikke alltid lett for bonden selv å erkjenne at man er i ferd med å bli utbrent. Livet går i bølgedaler og det er vanskelig å vite om bølgedalen er liten eller stor.

Hva gjør vi for å forebygge at bønder blir utbrent? Hva gjør vi for å ta vare på bonden hvis situasjonen blir vanskelig?

 

Bondens nettverk

Vi mener hjelpen finnes i bondens eget nettverk.

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet (NLR) har med støtte fra Innlandet fylkeskommune jobbet i tre år med å sette denne hjelpen i system gjennom prosjektet Trygg bonde. Prosjektet har som mål å etablere Bondens nettverk i alle kommunene i Innlandet.

Med et slikt nettverk, er veien til riktig hjelp kortere for bonden, og flere vil også kunne fanges tidligere opp. Nettverket er forankret hos landbrukskontorene i kommunene.

I et nettverk er det representanter fra dem som jobber tett på bonden, som for eksempel faglag, avløserkontor, veterinærer, helsevesenet og NLR.

Hva gjør Bondens nettverk?

Bondens nettverk bidrar med

 

å finne personer som kan hjelpe bonden med å rydde opp i situasjonen og fjerne eller minske årsakene til stress og dårlig psykisk helse

å bedre koordineringen mellom aktører som kjenner til bondens arbeidsmiljø, slik at vi får rett person på rett plass til å hjelpe

at hjelp kan komme fra støttesystemet rundt bonden. Dette vil minimere tilskuereffekten – at alle tror noen andre vil ta ansvar for situasjonen.

hjelp til praktisk bistand, landbruksfaglige råd eller bare to ører som lytter

Bondens nettverk er snart etablert i 30 kommuner i Innlandet. Ordningen har fått nasjonale midler for at kunnskapen skal overføres til andre fylkeskommuner, slik at de også kan komme i gang med å etablere nettverk.

Bondens nettverk er viktig for beredskapen

Bondens helse er først og fremst viktig for den enkelte bonde, men den har også stor betydning for samfunnet. Dette er først og fremst knyttet til bondens viktige rolle med å produsere mat.

Flere hendelser har også vist hvordan innsats fra bonden med maskiner, utstyr og kompetanse har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser i lokalsamfunn.

I andre tilfeller har hendelser rammet landbruket direkte. Da har vi sett at godt samspill med nettverket rundt har vært viktig.

Beredskap og krisehåndtering er et offentlig ansvar. Bondens nettverk er et viktig tiltak i kommunenes helhetlige beredskapsarbeid.

Målet er å bli tryggere sammen for å sikre at bønder kan utføre det viktige samfunnsoppdraget det er å produsere mat.

Vi ønsker alle kommuner som har etablert Bondens nettverk lykke til! Vi oppfordrer også alle kommuner som ikke har denne ordningen til å starte arbeidet.

- Annonse -