- Annonse -

Fåberg og Gausdal Sau og Geit søker om felling av en gaupefamilie. – Vi regner med å få avslag, sier leder Ingvild Johanne Aarhus.

Tekst: Henning Log/Foto:pixabay.com

Det er Statsforvalteren i Innlandet som i første instans har mottatt søknaden om såkalt skadefelling.
– Søknaden blir videresendt til Miljødirektoratet som avgjør saken. Men nå er fristen ute, så vi regner med avslag. Uansett hadde vi ikke forhåpninger om at søknaden skulle innvilges, sier Ingvild Johanne Aarhus, leder av Fåberg og Gausdal Sau og Geit.

-Hvorfor søker dere da?

– Vi som organisasjon vil vise medlemmene våre at vi bryr oss om hva som skjer med dyrene som går i utmark. Vi prøver å gjøre det vi kan, men det er ikke så mye vi får gjort. Det er ekstraordinært hvis det gis fellingstillatelse utover kvoten, derfor blir dette mer som en symbolsk handling. Men vi søker om fellingstillatelse også fordi vi sitter med en følelse av at det er flere gauper i kommunen enn det tallene viser, sier Aarhus.

I søknaden blir det bedt om felling av en etablert familiegruppe av gaupe i Gausdal. En slik gruppe består gjerne av mor med to unger.
– De har et enormt stort revir. Gauper som er observert i Vestre Gausdal, kan også ha vært i både Øyer og Saksumdal. Samme dyr kan bli observert mange ulike steder, for de streifer over enorme områder, sier Aarhus, som legger til at når en familiegruppe er registrert som etablert i Gausdal, så forventes det tap av sau i kommende beitesesong.

-Vi er selvfølgelig spente på kommende beitesesong. I fjor var det store tap til gaupe, men vi kan leve relativt fredelig med gaupa så lenge det er en grei balanse. For vår del handler ikke dette om å være imot rovdyr, understreker Aarhus.

Gausdal kommune er på toppen i Innlandet fylke når det gjelder antall dyr på utmarksbeite, og tredje størst i fylket når det gjelder sau på utmarksbeite. Antall søyer og lam sluppet på utmarksbeite i 2021 var 18 106. Det er om lag 80 sauebrukere i Gausdal og om lag 98 prosent av disse er organisert i beitelag. Beitelagene har innført flere ulike rovvilttiltak.

-Alle beitelagene har blant annet gitt tilskudd til viltkamera for jegerne. Vi har et veldig godt samarbeid med lokale jegere, noe vi håper vil fortsette. Store områder er inngjerdet mot rovdyr, og vi har ansatt gjeter med kadaverhund. I det store og hele har vi fulgt opp Miljødirektoratets mange anbefalinger om forebyggende tiltak, men det er fortsatt store tap til rovdyr, sier Aarhus.

Tall fra Miljødirektoratet viser at på landsbasis har tap av sau til rovvilt gått noe ned siste beitesesong. Totalt ble 16 100 sau og lam erstattet, 750 færre enn året før. Totalt ble det utbetalt 45,1 mill. kroner for tap av sau og lam til rovvilt i 2022.

Tall fra «Rovbase» viser at det i Gausdal var gaupa som drepte langt de fleste dyrene som det ble utbetalt erstatning for. 92 prosent ble rapportert drept av gaupe, mens de resterende dyrene ble tatt av kongeørn.

Vi må tilbake til 2018 for å finne dokumentasjon på at sau og lam ble tatt av andre rovdyr enn gaupe og ørn. I 2018 ble det vist at jerv tok to lam i Gausdal, bjørn tok fem sau og fem lam, ulv tok tre sau og 13 lam. Det året ble det dessuten rapportert at kongeørn sto for nesten 20 prosent av de totale tapstallene. Året før var tallet oppe i hele 25 prosent.

På landsbasis er det jerv og gaupe som tar flest sau og lam. Statsforvalterne behandlet i fjor 1047 søknader om tap av sau og lam til rovvilt, dette er en liten nedgang fra 2021 hvor det ble behandlet 1076 søknader om erstatning.. Totalt ble det erstattet 2417 sau og 13 689 lam i 2022, mot 2535 sau og 14 329 lam i 2021. Tapene har gått betydelig ned de siste 15 årene.

Ulven er den av rovviltartene som drepte færrest sau i 2022. Totalt 685 sau og lam ble erstattet på grunn av tap til ulv beitesesongen 2022.

Fakta om gaupe

Gaupa er det eneste kattedyret som lever vilt i Norge.

 

Gaupa spiser hovedsakelig hjortedyr der disse er tilgjengelig, og de viktigste byttedyrene er rådyr og tamrein. Sau kan også være et viktig byttedyr for gaupa i sommerhalvåret. Den spiser også mindre dyr, som hare, fugl og rev.

 

Gaupa er en svært rask og effektiv jeger, men til gjengjeld ikke særlig utholdende. To av tre vellykkede jaktforsøk blir avsluttet etter mellom bare 20 og 30 meter, og det er sjelden at en vellykket jakt går over 100 meter.

 

Gaupa foretrekker å spise kjøttet ferskt og hamstrer derfor ikke etter jakten. Hvis den ikke blir forstyrret, kan den ofte bli ved et kadaver til det meste av kjøttet er spist opp.
(Kilde: www.rovdata.no)

- Annonse -