- Annonse -

 

Jo Are Aamodt Brænden

 

Kommunestyret har et overordnet ansvar for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring av sine tjenester. For helse- og omsorgstjenestene følger dette av helse- og omsorgsloven med tilhørende forskrifter.

Til tross for dette er ikke et systematisk arbeid med kvaliteten på kommunale tjenester, noe som ser ut til å bli prioritert av politikerne i de enkelte kommuner.

Skal kommunen klare å gi sine innbyggere de best mulige tjenester, må politikerne og ikke bare administrasjonen arbeide aktivt og systematisk med å skaffe seg kunnskap om situasjonen i tjenestene, de utfordringer og behov og muligheter som foreligger. Et slikt engasjement er avgjørende for at kommunestyret skal kunne fatte de beste beslutninger og utøve aktiv styring av kommunen.  

Kommunestyret i Gausdal har med nesten fullt flertall vedtatt at neste kommunestyre ikke skal ha et eget politisk utvalg som skal følge opp kvaliteten i de kommunale utvalg. Det er i stedet lagt til grunn at en nærmere oppfølging utenfor kommunestyret skal skje, i formannskapet eller såkalte «ad hoc» utvalg. Dette er uheldig.

Helse- og omsorgsektoren i Gausdal har som i mange andre kommuner utfordringer, og disse blir ikke mindre. Det er derfor behov for et eget politisk utvalg som har til oppgave å følge opp arbeidet med systematisk kvalitetsforbedring blant annet, innen helse- og omsorgstjenestene.

Skal vi i fellesskap løse de utfordringer kommunene står overfor kan ikke det politiske arbeid med forbedring og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen bli overlatt til tilfeldige midlertidig nedsatte utvalg. Det er videre lite trolig at formannskapet ut fra sin sammensetning og de oppgaver som tilligger formannskapet vil ha evne til å følge opp kvalitetsarbeidet på en slik måte som et eget utvalg, dedikert til kvalitetsforbedring vil ha.

Jo Are Aamodt Brænden
1.kandidat, Gausdal Venstre

- Annonse -