- Annonse -

Økte priser på strøm, mineralgjødsel, kraftfôr, byggevarer og diesel førte til at 2022 ble et kostbart år for bonden, skriver Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen i sin årsmelding.

 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er felles for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Kontoret ble interkommunalt i 2004, og ny avtale ble fornyet i 2019. Gausdal er vertskommune for kontoret.

I årsmeldingen som nå foreligger slås det fast at fjoråret var utfordrende for landbruket gjennom stor kostnadsøkning innen flere innsatsfaktorer. Gausdal var en av kommunene som vedtok egne støtteordninger som landbrukskontoret fikk delegert vedtaksmyndighet for. I Gausdal ble det vedtatt en kommunal støtteordning for foretak med jordbruksproduksjon med driftssenter i kommunen. Støtten var kr 60 per dekar ut fra godkjent areal i søknad om produksjonstilskudd fra 2021. I Lillehammer ble det vedtatt et søknadsbasert gjødseltilskudd basert på dokumenterte utgifter over innkjøpt mineralgjødsel. Tilskuddet hadde maksimalsats på kr 100 per dekar.

Stortinget har fastsatt at det årlig ikke skal omdisponeres mer enn 3.000 dekar matjord på nasjonalt nivå. I Hurdalsplattformen har regjeringen lagt opp til en ytterligere skjerping mot 2.000 daa.  Lillehammer kommune har i 2022 vedtatt reguleringsplan for ny E6 fra kommunegrense mot Gjøvik til Storhove. Dette planvedtaket innebærer alene en omdisponering av dyrkamark på over 110 daa. Dette vil arealmessig fullt ut bli kompensert blant annet ved nydyrking. Reguleringsplan for Veum massemottak omdisponerer 87 daa dyrkamark. Etter endt mottaksperiode skal totalareal dyrkamark være ca. 80 dekar mer enn utgangspunktet.

I Gausdal og Øyer er i hovedsak dyrkbar jord omdisponert ved planvedtak knyttet til fritidsboligbygging.

Kommunene skal påse at jordbruksarealer blir drevet og at bestemmelsene om jordleie blir fulgt. Det ble i 2022 avslått én sak i Gausdal om fritak for driveplikt. Det har blitt godkjent enkelte jordleiekontrakter med kortere leietid enn minimumskravet på 10 år. I årsmeldingen erkjenner landbrukskontoret at det er vanskelig å følge opp driveplikten, særlig på mindre arealer og arealer i fjellet. Dette er et svært ressurskrevende arbeid som kontoret ikke har hatt kapasitet til, heter det.

I 2022 ble det utarbeidet nye skogbruksplaner i Gausdal og Øyer kommuner. Planene gir informasjon om skogressursene og livsmiljøverdier på eiendommen. Total bestillingsprosent for Gausdal ble 84,8 prosent av det produktive arealet og for Øyer var bestillingsprosenten på 91,1 prosent. Totalbestilling for prosjektet endte på 511 468 dekar av totalt 588 539 dekar, noe som utgjør 86,9 prosent.

Regnskapet for 2022 viser at landbrukskontoret gikk med et overskudd på 364 000 kroner, som ble overført til landbrukskontorets driftsfond. Årsaken til overskuddet var ubesatte stillinger som følge av  utskifting av personell. Det ble ved årsoppgjøret utført en tilbakebetaling til eierkommunene på totalt 184 000 kroner.

- Annonse -